top of page
  • Zane Krūmiņa

Policijas tiesības: mācību līdzeklis2022. gada nogalē Valsts policijas koledža laida klajā apjomīgu mācību līdzekli “Policijas tiesības”, kurš balstīts koledžā izstrādātā pētījumā par policijas darba specifiku.


Grāmatas ievadā autori uzsver, ka pētījuma mērķis ir “pētīt policijas tiesības kā juridiskās zinātnēs apakšnozari un analizēt normatīvo regulējumu, kas nosaka policijas kā valsts pārvaldes iestādes darbību, policijas darbības tiesiskumu, organizāciju, uzdevumus un tās nozīmi sociālajā struktūrā, tās darba stilu, efektivitāti, kā arī izpausmes veidu un attieksmi pret sabiedrību, konstatēt iespējamās problēmas un piedāvāt tām risinājumu”. (9. lpp.)

Prominento grāmatas autoru kolektīvu pārstāv tiesību zinātņu doktors, RSU Juridiskās fakultātes pasniedzējs un Valsts policijas koledžas docents Ēriks Treļs, Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras docente pulkvežleitnante Ērika Krutova, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks Mg.iur. Andris Sudārs un Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja pulkvežleitnante Mg.iur. Svetlana Liepa.


Grāmatas struktūru tās autori veidojuši atbilstoši pētījumā izvirzītajiem uzdevumiem. Izdevuma saturs ietverts astoņās nozīmīgās nodaļās ar sīkākām apakšnodaļām. Autori analizē Valsts policijas vietu un lomu valsts pārvaldes sistēmā, skaidro Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipus, analizē normatīvo regulējumu, kas nosaka policijas pamatprincipus, uzdevumus un definē policijas darbības nepieciešamību. Vairākās apakšnodaļās aplūkoti un analizēti policijas darbinieka pienākumi un viņam piešķirtās tiesības. Atsevišķās nodaļās autori analizē policijas darbinieka tiesības pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, kā arī pēta policijas darbinieka tiesības izmantot šaujamieročus. Grāmatas noslēdzošajā astotajā nodaļā aplūkoti policijas dienestu pārrobežu sadarbības pamatprincipi un kopīgi organizētās operācijas, kas vērstas uz sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanu un noziedzīgo nodarījumu novēršanu.


Izdevumam pievienots plašs izmantoto avotu saraksts, kas ietver normatīvos tiesību dokumentus, vēsturiskos dokumentus, judikatūru, teorētisko literatūru, kā arī elektroniskos resursus.


Mācību līdzeklis adresēts tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, augstskolu studentiem un pasniedzējiem, Valsts policijas koledžas kadetiem.Noderīgi: m.juristavards.lv


Policijas tiesības: mācību līdzeklis. Autori: Ēriks Treļs, Andris Sudārs, Svetlana Liepa, Ērika Krutova; zinātniskais redaktors Ēriks Treļs. Valsts policijas koledža. Cēsu novads: Sava grāmata, 2022. 374 lpp. ISBN 9789934604980.


Zane Krūmiņa ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page