top of page
  • Zane Krūmiņa

Ņikuļcovs, Jurijs. Šķīrējtiesvedības rokasgrāmataVasaras sākumā nācis klajā rakstu krājums ”Šķīrējtiesvedības rokasgrāmata: kā būt soli priekšā konkurentiem un piedzīt parādus ātri”. Grāmatas autors jurists Jurijs Ņikuļcovs ir tiesību zinātņu maģistrs, šķīrējtiesnesis un Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs ar vērā ņemamu pieredzi vietējo un ārvalstu strīdu izskatīšanā.


Rakstu krājuma priekšvārdā autors runā par divām galvenajām lietām, ar kurām ikdienā sastopas savā profesionālajā darbībā un kas arī veido grāmatas satura kodolu, proti – parādu piedziņu un šķīrējtiesvedības lomu strīdu risināšanā.

Ņikuļcovs izdevumā iekļāvis rakstus un instrukcijas, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu un šķīrējtiesvedības procesu. Autors skaidro šķīrējtiesvedības pamatprincipus, kuri ietverti Latvijas Republikas likumdošanā, konkrēti Šķīrējtiesu likumā: pušu līdztiesības principu, sacīkstes principu, procesa kārtības izvēles brīvības principu, šķīrējtiesneša neatkarības un šķīrējtiesas konfidencialitātes principus. Līdzās minētajiem autors aplūko arī šķīrējtiesas lēmumu kontroles principus, kurus salīdzina ar strīdus risināšanu valsts tiesās.


Nikuļcovs raksta par specifiskiem ar šķīrējtiesu un tās procesu saistītiem aspektiem, piemēram, dokumentu sagatavošanu, ieteikumiem līguma sastādīšanai, pierādījumu sagatavošanu. Autors apraksta arī strīdus izskatīšanas, šķīrējtiesas sprieduma saņemšanas un tā turpmākās izpildes procesus. Ņikuļcovs aplūko vairākas stratēģijas un taktikas, kuras abas procesā pārstāvētās puses var izmantot strīdus risināšanas gaitā, un analizē iespējamās kļūdas, no kurām būtu jāizvairās.


Rakstu krājumā autors iekļāvis arī praktiskus piemērus, kas palīdzēs izprast reālās situācijas un pielietot apgūtās zināšanas praksē. Katra raksta sākumā jurists norādījis tā publicēšanas datumu kādā no profesionāliem resursiem. Kā noderīgs izdevuma papildinājums minams grāmatas beigās publicētais juridisko terminu skaidrojošais glosārijs.


Rakstu krājums adresēts juristiem, uzņēmējiem, kredītu pārvaldītājiem, grāmatvežiem, studentiem, kā arī ikvienam, kuru interesē grāmatā aplūkotā problemātika.

Zane Krūmiņa ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page