top of page
  • Zane Krūmiņa

Barkāne, Irēna. Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetāLU Akadēmiskais apgāds pagājušā gada nogalē izdeva Irēnas Barkānes grāmatu “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai”. Jāpiebilst, ka šo monogrāfiju Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2023. gadā.


Daži vārdi par grāmatas autori: Irēna Barkāne ir Dr.iur., LU Juridiskās fakultātes pētniece un lektore, UNESCO starptautiskās ekspertu grupas dalībniece dokumenta “Rekomendācijas par mākslīgā intelekta ētiku” izstrādei.


Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ne tikai jau pusgadsimtu ietekmē sabiedrības un atsevišķu indivīdu dzīvi, bet ir gatavas nākotnē to mainīt. Grāmatas ievadā autore uzsver, ka mākslīgais intelekts sniedz būtiskus ieguvumus zinātnes, izglītības, nodarbinātības, kultūras, veselības, transporta, tiesībaizsardzības un drošības jomās; tas rada arī jaunus izaicinājumus. Viens no šiem izaicinājumiem ir mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijas, kas būtiski apdraud cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Sejas atpazīšanas sistēmu, automatizēto lēmumu pieņemšanas un prognozēšanas sistēmu, automatizētas robežkontroles sistēmu utt. izmantošana strauji pieaug gan valsts, gan privātajā sektorā. Irēna Barkāne uzsver, ka “cilvēktiesību un datu aizsardzības standarti ir visdrošākais pamats mākslīgā intelekta regulējuma turpmākai attīstībai un ir nepieciešams izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu, kas tālāk attīstītu starptautiskās cilvēktiesību normas un Eiropas datu aizsardzības regulējumu un noteiktu skaidrus mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģiju izmantošanas ierobežojumus.”


Autores mērķis ir izpētīt mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģiju ietekmi uz cilvēktiesībām, tām piemērojamo regulējumu un tā turpmāko attīstību nākotnē, lai novērstu šo tehnoloģiju radītos riskus un apdraudējumus.

Savā zinātniskajā pētījumā Irēna Barkāne apraksta mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģiju izmantošanu tiesībaizsardzības jomā un to attīstības tendences Eiropā un citviet pasaulē, izvērtējot apdraudējumu cilvēktiesībām, kā arī ietekmi uz sabiedrību un demokrātiju kopumā. Autore analizē Latvijas, starptautiskos un ārvalstu tiesību aktus, instrumentus, politikas dokumentus, tiesu praksi, vadlīnijas un cita veida dokumentus, ko pieņēmušas vai patlaban izstrādā Eiropas Savienība, Eiropas Padome, Apvienoto Nāciju Organizācija, UNESCO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD. Pētniece izmantojusi arī Eiropas valsts iestāžu, datu aizsardzības iestāžu, citu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju izstrādātos dokumentus.


Monogrāfijas saturs strukturēts septiņās nodaļās. Autore skaidro mākslīgo intelektu un valsts novērošanu no sociālā un tehnoloģiskā skatu punkta, apskata mākslīgā intelekta novērošanas pasākumu ietekmi uz cilvēktiesībām, uzsver privātuma nozīmi, ko būtiski aizskar masveida novērošanas pasākumi. Irēna Barkāne apraksta arī datu aizsardzības tiesību attīstību un mākslīgā intelekta regulējuma aizsākumus, analizē tiesību uz privātumu un datu aizsardzību ierobežošanu Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas masveida novērošanas lietās. Analizētas datu aizsardzības pamatprasības mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijām, apkopoti galvenie secinājumi un sniegti ieteikumi mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma tālākai attīstībai, kas balstās uz cilvēktiesībām, runā par pārvaldības mehānismiem un aizsardzības garantijām, kas nodrošinātu atbildīgu mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu, novēršot cilvēktiesību, tiesiskuma un demokrātijas apdraudējumus.


Grāmata adresēta tiesībzinātņu, tehnoloģiju, dabaszinātņu, medicīnas zinātņu studentiem un pētniekiem, mācībspēkiem, tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem, likumdevējiem, tiesām, kā arī ikvienam interesentam, kas vēlas iegūt informāciju par mākslīga intelekta jēdzienu un tā ietekmi uz cilvēktiesībām, privātumu un datu aizsardzību.


Monogrāfijai pievienots plašs izmantoto avotu saraksts, kurā ietverti tiesību akti, judikatūra, starptautisko organizāciju dokumenti, citi juridiskās prakses materiāli un resursi (ziņas, informācija u.c.). Grāmatai pievienots arī jēdzienu rādītājs, izmantoto saīsinājumu saraksts un plašs satura kopsavilkums angļu valodā.
Barkāne, Irēna. Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā: privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai: monogrāfija. Recenzenti: Dr. Alesandro Mantelero, Dr.iur. Uldis Ķinis. Makets un vāka dizains: Baiba Lazdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 327 lpp. ISBN 9789934360978. Resurss pieejams arī tiešsaistē.


Zane Krūmiņa ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page