top of page
  • Irēna Moreino

šŸŽ§ Ābeltiņa, Marija. Profesionālā izdegÅ”anašŸŽ§ Klausies apskatu SoundcloudĀ vai Spotify.


Profesionālais stress un profesionālā izdegÅ”ana ir negācijas, ar kurām mÅ«slaiku straujajā dzÄ«ves ritmā ir saskāries teju ikviens darbinieks vai vadÄ«tājs. PsiholoÄ£ijas zinātņu doktores Marijas Ābeltiņas grāmata ir jauns uz zinātniskiem pētÄ«jumiem balstÄ«ts izdevums par Å”o aktuālo tēmu un vienlaikus arÄ« pirmais izdevums par profesionālo izdegÅ”anu latvieÅ”u valodā.


To var dēvēt par ceļvedi ikvienam, kurÅ” savā dzÄ«vē un darbā saskaras ar pastāvÄ«gu laika trÅ«kumu, paaugstinātu stresu, pārstrādāŔanos, nogurumu, spēku izsÄ«kumu vai nepietiekamu atpÅ«tu, kas rezultātā nenovērÅ”ami var novest pie profesionālās izdegÅ”anas.

Grāmatā sniegta informācija par savas darbÄ«bas izvērtÄ“Å”anu, kas palÄ«dz saprast, kādā izdegÅ”anas procesa posmā, iespējams, esat, kā arÄ« rast motivāciju strādāt produktÄ«vi un radoÅ”i, vienlaicÄ«gi saglabājot veselÄ«bu un augstvērtÄ«gu dzÄ«ves kvalitāti. Vēlme palÄ«dzēt cilvēkiem ā€“ uzveikt vai nepieļaut profesionālo izdegÅ”anu ā€“ ir noteicoÅ”ais faktors, kas motivējis psiholoÄ£i savus novērojumus, idejas un praktiskās zināŔanas apkopot grāmatā.


Veidojot izdevumu, autore balstās arÄ« uz personÄ«gajiem novērojumiem un pieredzi saistÄ«bā ar izdegÅ”anu un ā€œpaÅ”aizdedzināŔanosā€ ā€“ minēto simptomu uzveikÅ”ana prasÄ«jusi daudz enerÄ£ijas un gribasspēka. Autore labprāt dalās vērtÄ«gajā pieredzē, piedāvājot dažādus, reizēm visai atŔķirÄ«gus ieteikumus situāciju risinājumiem.


IzdegÅ”anu autore skaidro kā pakāpenisku procesu, kas mēdz notikt gandrÄ«z nemanāmi ā€“ kad izvirzÄ«tās prasÄ«bas vai darba slodze pārsniedz personÄ«gos, fiziskos, psiholoÄ£iskos un emocionālos resursus. No tā cieÅ” gan pats indivÄ«ds, gan arÄ« iestādes darba efektivitāte un produktivitāte. Lai iestāde vai organizācija funkcionētu ar iespējami labākiem rezultātiem, ļoti bÅ«tiska ir veselÄ«ga darba vide, kurā dominē pozitÄ«vas attiecÄ«bas, augstas morālās vērtÄ«bas, iekŔējā kultÅ«ra un pareiza laika organizÄ“Å”ana. TurpretÄ« toksiska darba vide sasniegumus ievērojami pazemina.


NozÄ«mÄ«ga vieta grāmatā atvēlēta darbinieku un vadÄ«tāju savstarpējo attiecÄ«bu simbiozei. Gan vadÄ«tāju, gan neformālo lÄ«deru loma organizācijas kultÅ«ras un klimata veidoÅ”anā ir nepārvērtējama. VadÄ«tāji, kuri rÅ«pējas par darbinieku labbÅ«tÄ«bu un psihoemocionālo stāvokli, uzmana izdegÅ”anas riskus, veicinot darbinieku prasmju attÄ«stÄ«bu un atzinÄ«gi novērtējot panākumus, kas bÅ«tiski sekmē nodarbināto motivācijas palielināŔanos un radoÅ”o paÅ”atdevi.


Profesionālā izdegÅ”ana ir zaudējumu ceļŔ, kas maksā dārgi kā darbiniekiem, tā darba devējiem, tāpēc svarÄ«gi ir to nepieļaut.

Grāmatā attēlotas dažādas izdegÅ”anas ā€œtrajektorijasā€œ un piedāvāti atbilstoÅ”i risinājumi. Lielai daļai apakÅ”nodaļu pievienoti nedaudz atraktÄ«vi, praktiski vingrinājumi, kas attiecināmi gan uz vadÄ«tājiem, piemēram, ā€œIzdegÅ”anas luksoforsā€, ā€œViena uzslavas dienaā€, ā€œLabbÅ«tÄ«bas vēstneÅ”iā€, gan arÄ« uz darbiniekiem ā€“ ā€œNoguruma termometrsā€, ā€œLÄ«dzjÅ«tÄ«bas pauzeā€, ā€œDienas izaicinājumsā€ u.c.


No profesionālās izdegÅ”anas pilnÄ«bā nav pasargāts neviens, tāpēc izdevums sagatavots kā vērtÄ«ga rokasgrāmata un sniegs jaunas zināŔanas visiem, kuri vēlas strādāt un dzÄ«vot pilnvērtÄ«gi.


Privātās un profesionālās vides mijiedarbÄ«bu un lÄ«dzsvaroÅ”anu autore aplÅ«kojusi tikai nedaudz, taču Ŕīs saspēles varētu bÅ«t nākamās grāmatas mērÄ·is.Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.bottom of page