top of page
  • Ilze Gensberga

Administratīvā procesa tiesības: mācību grāmata


2023. gada sākumā iznāca ilgi gaidīts izdevums – pirmā mācību grāmata administratīvā procesa tiesībās latviešu valodā. Izdevums sastādīts atbilstoši augstskolā apgūstamajam administratīvā procesa tiesību kursam.


Latvijā administratīvā procesa tiesību galvenais avots ir Administratīvā procesa likums. Ilgu laiku tieši šī likuma komentāru izdevums (izdots 2013. gadā) bija viens no visbiežāk izmantotajiem avotiem, apgūstot administratīvā procesa tiesību jautājumus.


Grāmatā sniegts neliels, koncentrēts vēsturisks ieskats administratīvā procesa tiesību attīstības posmos Latvijā – gan par to, kā veidojusies šī procesa izpratne pirms, gan kā tā attīstījusies pēc mūsu valsts nodibināšanas. Izdevumā rodams apstiprinājums tam, ka pirmais pētījums par administratīvo procesu Latvijā ticis publicēts tikai vairāk nekā 15 gadus pēc administratīvo tiesu izveides.


Raksturota arī šīs tiesību jomas attīstība pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā – šeit nozīmīgi atzīmēt Egila Levita iniciēto nepieciešamību nošķirt administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu regulējumu.


Turpinājumā autori pievērsušies administratīvā procesa pamatjēdzienu skaidrojumam, administratīvā procesa principiem, arī procesa dalībniekiem gan iestādē, gan tiesā. Skaidrots arī jautājums, kuram ir tiesības būt par personas tiesisko interešu aizstāvi. Atsevišķi apskatīts administratīvais process iestādē un tiesā. Noslēdzošajās nodaļās pastiprināta uzmanība pievērsta atlīdzinājuma jautājumiem, valsts atbildības priekšnoteikumiem, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildei.


Svarīgi, ka pirms katras nodaļas piedāvāts resursu saraksts ar galvenajiem avotiem, kurus autori iesaka konkrētā temata padziļinātai apguvei.


Turklāt jāatzīmē, ka katrs no apskatītajiem tematiem ir papildināti ar piemēriem, tajā skaitā, judikatūru par attiecīgajiem jautājumiem, t.i., ar tiesu spriedumos un atzinumos sniegtajām nozīmīgākajām juridiskajām atziņām un principiem. Atsevišķos gadījumos ietverti arī detalizētāki skaidrojumi (tos tekstā var viegli atpazīt, jo izcelti rindkopās ar atkāpēm un mazākiem burtiem).


Kaut arī mācību grāmatas mērķauditorija ir studenti, ne mazāk noderīga tā var būt arī praktizējošiem juristiem – kā rokasgrāmata zināšanu atsvaidzināšanai tajā vai citā jautājumā, kā arī jebkuram interesentam, kuram ir aktuāls kāds no administratīvā procesa tiesību aspektiem.


Administratīvā procesa tiesības: mācību grāmata. Autori: Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2023. 443 lpp. ISBN 9789934508981.


Ilze Gensberga ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page