top of page
  • Zane Krūmiņa

Danovskis, Edvīns. Administratīvās tiesības: raksti


Apgāds “Tiesu Namu Aģentūra” 2022. gada nogalē laidis klajā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docenta Edvīna Danovska grāmatu “Administratīvās tiesības: raksti”.


Šis izdevums ir pirmais viena autora rakstu krājums, kurā ietvertās publikācijas galvenokārt veltītas administratīvo tiesību tematikai.

Grāmatā apkopoti 36 raksti, kas ir vien daļa no pēdējo 15 gadu laikā tapušajiem. Izdevumā apkopotie raksti demonstrē autora plašās zināšanas administratīvo tiesību jomā: valsts dienesta tiesības, administratīvo sodu tiesības, tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu, administratīvā procesa tiesības un citi ar administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu saistīti jautājumi.


Rakstu krājuma ievadā Danovskis izklāsta savas atziņas par rakstiem kā tiesību zinātnes žanru. Autors uzsver, ka “gandrīz katram rakstam pievienots arī pēcvārds, kurā norādīts, vai un kā rakstā ietvertās tēzes ietekmējušas tiesību jaunradi, kā arī praksi”. Autors aprakstījis arī rakstu tapšanas iemeslus, iekļāvis norādes uz izmaiņām tiesiskajā regulējumā un turpmāk pētāmo jautājumu aspektiem.


Rakstus Danovskis apkopojis 6 nodaļās, kuras atspoguļo autora pētnieciskās darbības galvenos virzienus – administratīvo tiesību jomas, kuras doktrināri maz attīstītas.


Pirmajā nodaļā pētnieks iekļāvis rakstus par administratīvo sodu regulējuma problemātiku, piemēram, juridisko personu administratīvo atbildību Latvijā, vainas jēdzienu administratīvajās tiesībās, cietušā institūtu administratīvā pārkāpuma procesā u.c.


Otrajā nodaļā autors apskatījis tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu un analizē Satversmes 92. panta trešajā teikumā ietverto tiesību uz atbilstīgu atlīdzinājumu un nepamatotu tiesību aizskārumu.


Trešo nodaļu Danovskis veltījis valsts civildienesta dienesta tiesībām, kur viņš definē valsts dienesta jēdzienu, raksturo civildienesta izveidošanos irmās Latvijas brīvvalsts laikā un tā turpmāko vēsturisko attīstību, kā arī apraksta valsts civildienesta ierēdņa tiesības.


Ceturtajā nodaļā tiesībzinātnieks apkopojis rakstus par administratīvā procesa problemātiku, piemēram, politisko lēmumu nozīmi administratīvajās tiesībās, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu juridisko kvalifikāciju u.c.


Rakstu krājuma apjomīgākajā piektajā nodaļā ietverti nozīmīgākie atsevišķiem administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumiem veltītie raksti. Autors pievēršas pašvaldību tiesībām, analizē Pašvaldību likumu, komentē Satversmes tiesas spriedumu administratīvi teritoriālās reformas lietā, raksta par valsts pārvaldē nodarbināto personu mantisko atbildību u.c.


Rakstu krājuma pēdējā sestajā nodaļā tiesību eksperts iekļāvis rakstus par LU Juridiskās fakultātes vēsturi, tās docētājiem – pazīstamajiem tiesībzinātniekiem Augustu Lēberu un profesoru Edgaru Meļķisi, par pētījumu rakstīšanu, kā arī civiltiesībām veltītu rakstu par līgumu tulkošanu.


Grāmatai pievienots hronoloģisks autora publikāciju saraksts, kuras tapušas laikposmā no 2007. līdz 2022. gadam.


Izdevums adresēts juristiem, studentiem, tiesībzinātņu pētniekiem, civildienesta ierēdņiem un ikvienam, kurš interesējas par administratīvo tiesību jautājumiem.Danovskis, Edvīns. Administratīvās tiesības: raksti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022. 528 lpp.

ISBN 9789934621024.


Zane Krūmiņa ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page