top of page
  • M─üra Grudule

­čÄž Kalnac╠îs, Benedikts. Pave╠ärsiens. Ru╠ädolfs Blaumanis latvies╠îu un Eiropas literatu╠ära╠ä


Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Ieraugot Benedikta Kalnac╠îa pabiezo monogra╠äfiju, vienam otram Blauman╠ža zina╠äta╠äjam, iespe╠äjams, radi╠äsies jauta╠äjums, vai Li╠ävija Volkova ar saviem ru╠äpi╠ägajiem pe╠äti╠äjumiem un to vainagojumu gra╠ämata╠ä ÔÇťBlauman╠ža zelts: rakstnieks sava╠ä laika╠ä, darbos un cilve╠äkosÔÇŁ (ÔÇťKarogsÔÇŁ, 2008) nav jau visu pateikusi. Ne╠ä, tik ties╠îa╠äm nav.


Literatu╠ärzina╠ätnieks Benedikts Kalnac╠îs ir atradis virkni jaunu, negaidi╠ätu rakursu, ka╠ä ÔÇťieraudzi╠ätÔÇŁ Blaumani un ka╠ä ÔÇťizlasi╠ätÔÇŁ vin╠ža raksti╠äto.

Monogra╠äfijas autors it ka╠ä pa╠ärruna╠ä ar lasi╠äta╠äju Blauman╠ža laika latvies╠îu literatu╠äras kontekstus, lielu uzmani╠äbu velti╠ädams tai gra╠ämatnieci╠äbas dal╠žai, kurai literatu╠ärpe╠ätnieki me╠ädz ÔÇťpaietÔÇŁ gara╠äm ÔÇô trivia╠älliteratu╠ärai ÔÇô un pamatoti nora╠ädi╠ädams uz moti╠äviem, kas bijus╠îi svari╠ägi ari╠ä Blaumanim. Atkla╠äti ari╠ä cittautu literatu╠äras konteksti, kuros rakstnieka noveles ka╠ä negaidi╠äti jauna un svaiga z╠îanra para╠ädi╠äba uznirst Eiropas ÔÇô jo i╠äpas╠îi va╠äcu ÔÇô novelistikas 19. gadsimta otra╠äs puses konteksta╠ä. Pa╠ärliecinos╠îi uzra╠ädi╠äta saikne ar cittautu rakstniekiem, kurus Blaumanis, visticama╠äk, bija lasi╠äjis, bet kuri li╠ädz s╠îim bija palikus╠îi a╠ärpus pe╠ätnieku redzes loka. Bez tam jaunaja╠ä monogra╠äfija╠ä detalize╠äti atkla╠äti Baltijas va╠äcu kultu╠ärtelpas konteksti un Blauman╠ža loma ari╠ä s╠îaja╠ä vide╠ä, Blauman╠ža vides un raksturu sastati╠äjums ar Eduarda fon Keizerlinga un Teodora Herman╠ža Panteniusa prozu. S╠îi╠äs nodal╠žas bu╠äs atkla╠äjums tiem, kuri jau labi pa╠ärzina Blauman╠ža dail╠žradi un gadsimtu mijas literatu╠äru kopuma╠ä, bet, iespe╠äjams, ieprieks╠î nav aizdoma╠äjus╠îies par dzil╠ža╠äka╠äm kopsakari╠äba╠äm. Ta╠äs noteikti kalpos ari╠ä ka╠ä rosina╠äjums izlasi╠ät ka╠ädus no Blauman╠ža darbiem ve╠älreiz un pamani╠ät li╠ädzi╠ägo ka╠äda va╠äcu rakstnieka teksta╠ä, ta╠ä, iespe╠äjams, va╠äcu ÔÇô un ne tikai va╠äcu ÔÇô literatu╠äru atkla╠äjot sev no jauna.


Monogra╠äfija augstu ve╠ärte╠äjama ve╠äl ka╠äda tematiska╠ä aptve╠äruma konteksta╠ä ÔÇô Blaumanis un ma╠äksla.

Ir labi zina╠äma rakstnieka draudzi╠äba ar gleznota╠äja Jan╠ža Rozenta╠äla g╠žimeni un sadarbi╠äba ar vaira╠äkiem komponistiem, doma╠äjot par savu lugu muzika╠älo noforme╠äjumu, ka╠ä ari╠ä dzejas pa╠ärve╠ärti╠äba╠äm dziesma╠äs. Tome╠är tik plas╠îos, savstarpe╠äji cies╠îi saisti╠ätos kontekstos ka╠ä proza un ma╠äksla (jo i╠äpas╠îi ÔÇô gleznieci╠äba) Blaumanis ieprieks╠î noteikti nav skati╠äts.


Gra╠ämatu lieliski papildina, ka╠ä ari╠ä Kalnac╠îa tekstu un vin╠ža pieda╠äva╠äta╠äs laikmeta atkla╠äsmes viegli uztveramas dara pievienota╠ä laika li╠änija. S╠îi╠ä monogra╠äfija, iespe╠äjams, negaidi╠äti mudina╠äs literatu╠äras lasi╠äta╠äjus jauna╠ä pave╠ärsiena╠ä skati╠ät ari╠ä citu Blauman╠ža laikabiedru un vin╠ža sekota╠äju darbus, ka╠ä ari╠ä litera╠äru tekstu kopuma╠ä.Noder─źgi: janisroze.lv / ltv.lsm.lv


Kalnačs, Benedikts. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022. 383 lpp. ISBN 9789984893624.


M─üra Grudule ir LU Humanita╠äro zina╠ätn╠žu fakulta╠ätes profesore, LU Latvies╠îu folkloras un ma╠äkslas institu╠äta vados╠îa╠ä pe╠ätniece, literatu╠ärzina╠ätniece.

73 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page