top of page
  • Zane Roz─źte

­čÄž Lip┼ía, Ineta. Viena. Groz─ümo sarakstu slazd─ü


Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


2023. gada marta sa╠äkuma╠ä Ve╠ästures izpe╠ätes un popularize╠äs╠îanas biedri╠äbas ri╠äkota╠äs gadska╠ärte╠äja╠äs aptaujas rezulta╠äta╠ä balvu ÔÇťGada ve╠ästurnieks Latvija╠ä 2022ÔÇŁ san╠že╠äma ve╠ästurniece Ineta Lips╠îa. Tome╠är ve╠ästurniece no balvas atteica╠äs, ta╠ä izve╠äloties pieve╠ärst plas╠îa╠äkas sabiedri╠äbas uzmani╠äbu situa╠äcijai ve╠ästures zina╠ätne╠ä, kuru raksturo gan katastrofa╠äli mazs valsts finanse╠äjums, gan publiska╠äs komunika╠äcijas proble╠ämas saisti╠äba╠ä ar ve╠ästures pe╠äti╠äjumu nepiecies╠îami╠äbu. Atteikums no balvas gan neka╠äda╠ä gadi╠äjuma╠ä nemazina Inetas Lips╠îas pe╠ätniecisko aktivita╠äs╠îu nozi╠ämi╠ägumu. Viens no s╠îiem pe╠äti╠äjumiem ir 2022. gada nogale╠ä izna╠äkusi╠ä monogra╠äfija par sievies╠îu politisko ve╠ästuri parlamenta╠äraja╠ä Latvija╠ä.


S╠îk╠žiet, tikai retais nezina, ka 1920. gada Satversmes sapulces ve╠äle╠äs╠îana╠äs no 164 ieve╠äle╠ätajiem deputa╠ätiem ses╠îas bija sievietes. Pe╠äc Latvijas valsts proklame╠äs╠îanas iegu╠äta╠ä dzimumu politiska╠ä vienli╠ädzi╠äba un likums, kas sieviete╠äm deva tiesi╠äbas ve╠äle╠ät un tikt ieve╠äle╠äta╠äm, bija savam laikam l╠žoti moderna un demokra╠ätiska tiesi╠äbu prakse, kas nebija pieejama pat atsevis╠îk╠ža╠äs ÔÇťvecaja╠äsÔÇŁ rietumu demokra╠ätija╠äs. Pieme╠äram, Francija╠ä sievietes ve╠äle╠äs╠îanu tiesi╠äbas ieguva vien 1944. gada╠ä, bet S╠îveice╠ä ÔÇô 1990. gada╠ä. Tome╠är, neraugoties uz progresi╠ävo ve╠äle╠äs╠îanu likumu un s╠îk╠žietamajiem sa╠äkotne╠äjiem politiskajiem pana╠äkumiem, jau Pirmaja╠ä (1922), Otraja╠ä (1925) un Tres╠îaja╠ä Saeima╠ä (1928) Latvijas iedzi╠ävota╠äji neieve╠äle╠äja nevienu sievieti, un tikai Ceturta╠äs Saeimas ve╠äle╠äs╠îana╠äs 1931. gada╠ä laikabiedri parlamenta╠ä ieve╠äle╠äja pieredze╠äjus╠îo un sabiedri╠äba╠ä popula╠äro politik╠ži Bertu Pi╠äpin╠žu.


Monogra╠äfija gan nav sta╠ästs par Bertu Pi╠äpin╠žu ka╠ä sievies╠îu politiska╠äs ve╠ästures izn╠že╠ämuma gadi╠äjumu vai s╠îi╠äs ve╠ästures kulmina╠äciju, toties tas ir fascine╠äjos╠îs un avotos balsti╠äts ve╠ästi╠äjums par a╠ärka╠ärti╠ägi daudzveidi╠ägu, daudzskaitli╠ägu un jaudi╠ägu sievies╠îu politisko darbi╠äbu, kas kope╠äja╠ä Latvijas ve╠ästures sta╠ästa╠ä li╠ädz s╠îim palikusi vispa╠äre╠äji nokluse╠äta vai pat ignore╠äta. Sievietes reti piedere╠äjus╠îas uzvare╠äta╠äjiem, kuri ÔÇťrakstaÔÇŁ ve╠ästuri. Pi╠äpin╠žas ka╠ä vieni╠äga╠äs Saeimas deputa╠ätes sta╠ästs nereti liek doma╠ät, ka sievies╠îu politisko darbi╠äbu biez╠îa╠äk raksturoja zaude╠äjumi neka╠ä uzvaras, ka╠ä de╠äl╠ž vin╠žu balsis ve╠ästure╠ä nav izskane╠äjus╠îas pietiekami skal╠ži.


Lips╠îa sava╠ä darba╠ä centusies atbilde╠ät uz vaira╠äkiem jauta╠äjumiem ÔÇô ka╠äds bija socia╠älpolitiskais konteksts, kura╠ä darboja╠äs Latvijas sievies╠îu organiza╠äcijas, ka╠ädi bija sievies╠îu politiska╠äs darbi╠äbas me╠ärk╠ži, strate╠äg╠žija un taktika, ka╠ädi bija sievies╠îu politiska╠äs darbi╠äbas rezulta╠äti un ka╠äda bija latvies╠îu politisko darbiniec╠îu ikdiena starpkaru Latvija╠ä. Bet galvenais ÔÇô kas i╠ästi bija gra╠ämatas nosaukuma╠ä ietvertais, mu╠äsdiena╠äs ne visiem zina╠ämais ÔÇťgroza╠ämo sarakstuÔÇŁ princips?

Starpkaru perioda╠ä izmantotie groza╠ämie ve╠äle╠äs╠îanu saraksti (ieviesti ar 1922. gadu) kl╠žuva par redzama╠äko s╠îk╠že╠ärsli sievies╠îu centieniem kl╠žu╠ät par pilntiesi╠äga╠äm dali╠äbniece╠äm uz politiska╠äs skatuves. Groza╠ämie saraksti nozi╠äme╠äja to, ka izve╠äle╠äta╠ä saraksta ve╠äle╠äs╠îanu zi╠äme╠ä ve╠äle╠äta╠äjs dri╠äkste╠äja izsvi╠ätrot tos kandida╠ätus, kuru ieve╠äle╠äs╠îanu neatbalsta, un vin╠žu vieta╠ä ieraksti╠ät kandida╠ätus no citiem ve╠äle╠äs╠îanu sarakstiem. Lips╠îa s╠îa╠ädu ve╠äle╠äs╠îanu siste╠ämu node╠äve╠ä par savdabi╠ägu izklaide╠äjos╠îu popkultu╠äru, kuras uzmani╠äbas centra╠ä atrada╠äs indivi╠äds, nevis partija un ta╠äs politiska╠äs idejas. S╠îa╠ädas politiska╠äs siste╠ämas ietvaros sievies╠îu politisko likteni izs╠îk╠ži╠ära spe╠äja iegu╠ät maksima╠älu publicita╠äti un iepatikties plas╠îa╠äm ve╠äle╠äta╠äju masa╠äm.


Gra╠ämata╠ä Lips╠îa daudz devusi va╠ärdu pas╠îa╠äm sieviete╠äm ÔÇô politik╠že╠äm, plas╠îi vin╠žas cite╠äjot un ta╠ä atkla╠äjot sievies╠îu idejiski politisko pa╠ärlieci╠äbu un me╠ärk╠žus laikmeta konteksta╠ä.


Lips╠îa i╠äpas╠îi uzsver, ka skati╠äjums uz politisko dienaska╠ärti╠äbu no sievies╠îu politiska╠äs darbi╠äbas skatupunkta ir skati╠äjums uz Latvijas ve╠ästuri no ÔÇťpakaus╠îa perspekti╠ävasÔÇŁ, t.i., para╠ädot ve╠ästuri nevis no sievies╠îu ka╠ä skati╠äta╠äju, bet akti╠ävu dali╠äbniec╠îu viedokl╠ža, kas Latvijas historiogra╠äfija╠ä aku╠äti nepiecies╠îams.Noder─źgi: lr1.lsm.lv


Lips╠îa, Ineta. Viena. Groza╠ämo sarakstu slazda╠ä: sievies╠îu politiska╠ä ve╠ästure Latvija╠ä 1922ÔÇô1934. Ri╠äga: Friedrich-Ebert-Stifung, 2022. 375 lpp. ISBN 9789934615016.


Zane Roz─źte ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanit─üro un soci─ülo zin─üt┼ću las─źtavas nozaru inform─ücijas eksperte.

22 views0 comments
bottom of page