top of page
  • Irēna Moreino

🎧 Dumbrauska, Anita. Mums ir dvīņi!🎧 Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Nedaudz rotaļīgais nosaukums “Mums ir dvīņi!” piešķirts nopietna satura zinātniskai monogrāfijai. Tā vēsta par psiholoģijā līdz šim maz pētītu un maz aktualizētu, taču ļoti nozīmīgu tēmu – dvīņu psiholoģiju un attīstību.


Lasot grāmatu, iepriecina tās pievienotā vērtība – autores Anitas Dumbrauskas dziļā ieinteresētība un aizrautība ar dvīņu tēmu, kurai viņa veltījusi savu pētniecisko darbību. Sākotnēji dvīņu fenomena izpētei autore pievērsusies jau pirmskolas pedagoģiskajā darbā. Vēlāk šī tēma caurvija viņas doktorantūras studijas, aizstāvot promocijas darbu par dvīņu audzināšanu un pašaudzināšanu. Monogrāfijā “Mums ir dvīņi!” Dumbrauska noslīpē šo tēmu vēl augstākā līmenī.


Grāmata tapusi dziļas zinātniskās izpētes, analīzes, aptauju, interviju un novērojumu rezultātā. Nozīmīga vieta tajā atvēlēta daudzu ārvalstu, arī Latvijas psiholoģijas un pedagoģijas zinātnieku (Ē. Fromma, H. Aizenka, V. Frīdriha, Dz. Meikšānes u.c.) teorijām un atziņām, kuras autore apkopojusi daudzās shēmās un tabulās. Piemērs – personības un individualitātes formulējums zinātnieku teorijās.


Galvenā mērķtiecīgi izceltā monogrāfijas vadlīnija ir dvīņu individualitātes veicināšana.

Sabiedrībā pastāv stereotips, ka dvīņiem teju visās – gan ārējās, gan rakstura izpausmēs (apģērba, stila, ēšanas paradumu, radošo aktivitāšu un interešu ziņā) – vajadzētu būt līdzīgiem kā divām ūdens lāsēm. Pielietojot nestandarta pieeju, autore apgāž šabloniskos stereotipus, liekot akcentu uz individuālu pieeju dvīņu audzināšanā un pašaudzināšanā, kam jāsekmē pašpietiekamas, individuāli spilgtas, radošas un brīvi domājošas personības izaugsme – no zīdaiņa līdz jaunieša vecumposmam. Pateicoties plašajam pētījumā iesaistīto personu lokam, autore apstiprinājusi sevis izvirzīto pieņēmumu, ka dvīņu individualitātes attīstība noritēs sekmīgāk, ja vecāki mērķtiecīgi veicinās individuālu pieeju katram no dvīņiem, vienlaicīgi attīstot viņu pašvērtējumu un sava individuālā “es” apzināšanos.


Dvīņu brīvas gribas izpausmju un individuālo atšķirību noteikšanai autore grāmatā iekļāvusi tabulas ar jautājumiem par bērnu spēju un īpašību pašvērtējumu un vērtējumu vecāku skatījumā, iegūto rezultātu skaidrojumus, dvīņu zīmējumu analīzes kritērijus, teorētiski pamatotus vingrinājumus dvīņu individualitātes sekmēšanai ģimenē, kā arī pētījumos iesaistīto ģimeņu pieredzes aprakstus.


Nenoliedzot dvīņu ģenētiskās izcelsmes līdzību, savstarpējo attiecību nozīmīgumu un ciešo saikni visa mūža garumā, autore konsekventi seko savam galvenajam mērķim – pierādīt daudzpusīgu un individuāli neatkārtojamu, brīvā izvēlē un patstāvībā balstītu personību veidošanos un pašapliecināšanos.


Turpinot autores izvirzīto dvīņu individuālās attīstības koncepciju, var apgalvot, ka tā vienlīdz sekmīgi attiecināma arī uz trīnīšu (kas gan ir krietni retāka parādība) audzināšanu, jo arī šajos gadījumos grāmatā publicētās pētījumu atziņas būs tikpat noderīgas.


Grāmata piedāvā lasītājiem jaunas zinātniskās atklāsmes, tā būs lielisks palīglīdzeklis skolotājiem un psihologiem viņu pētnieciskajā un praktiskajā darbā ar dvīņiem.


Ja grāmata tiktu tulkota, pieļauju, ka tā varētu piesaistīt ārvalstu izdevēju un nozares pētnieku interesi, bet nešaubīgi – tā būs īpaši noderīga un aktuāla visiem vecākiem, kuru ģimenēs plānoti vai jau tiek audzināti dvīņi, pašiem dvīņiem un arī tiem, kam draugu vai radu vidū ir dvīņi un ir vēlme dziļāk izprast dvīņu būtību.

Dumbrauska, Anita. Mums ir dvīņi! Monogrāfija. Recenzenti: Dr.habil. Ausma Špona, Dr.psych. Airisa Šteinberga; redaktore, priekšvārda autore Ph.D. Daiga Celmiņa. Rīga: Autorizdevums, 2022. 258 lpp. ISBN 9789934236921.


Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.Comments


bottom of page