top of page
  • Dārta Andersone

Kārkla, Zita. IemiesošanāsLiteratūrzinātnieces Zitas Kārklas grāmata “Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā” tapusi kā turpinājums 2015. gadā aizstāvētajam promocijas darbam “Sievietes latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960– 2010)”.


Monogrāfijā atklāta sieviešu rakstniecības ģenealoģija vairāk nekā 50 gadu garumā. Pētījums pievēršas sievišķā subjekta iekrāsotai pieredzei, reflektējot par fiziskā ķermeņa nozīmi femīnās subjektivitātes patībā.

Ņemot vērā sociālpolitisko kontekstu, monogrāfijā aplūkota latviešu sieviešu rakstniecība no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Trimdas, padomju, postpadomju un mūsdienu rakstnieču proza uzlūkota savstarpējos dialogos. Benitas Veisbergas, Ilzes Šķipsnas, Regīnas Ezeras, Ilzes Indrānes, Gundegas Repšes, Ingas Ābeles, Ingas Gailes, Ingas Žoludes un citu autoru darbos atklāta iekšējās īstenības materialitātes izpausme ķermeniskos pārdzīvojumos. Sievietes subjektivitātes pašrefleksija, kas realizēta ķermeniskumā, pauž universālas pieredzes par ķermeņa noklusēšanu, stigmatizēšanu un kaunināšanu.


Ķermeniskuma tēma tiek turpināta, aplūkojot mātes un meitas attiecības, kas savā miesiskumā ir vitālas sievišķās identitātes veidošanās procesā. Kaut arī nereti šīs attiecības ir atsvešinātas un sāpīgas, pie atmiņās sastingušā mātes tēla meita savas dzīves laikā atgriežas neskaitāmas reizes.


Monogrāfijas trešajā nodaļā tiek risināts autorības jautājums, aplūkojot tekstus, kuros saplūst autores un vēstītājas identitātes. Latviešu rakstnieču prozas darbi eksistē kā maskēta autobiogrāfija, rakstnieces pašportrets. Autore eksistē reizē ar savu tekstu, jo rakstīšanas process ir personiskās identitātes izpēte.


Uz grāmatas vāka attēlotā mākslinieces Ingas Melderes ilustrācija ar sievieti nedabiski lielām rokām ir ne tikai ķermenī noglabāto emociju manifestācija, bet arī paaudžu paaudzēs nodotas pieredzes simbols.

Monogrāfija ir ne tikai vēsturiski informatīvs, bet arī kontekstuāli jutīgs vēstījums par sievišķā subjekta ķermeni – juteklisku, ievainojamu un dziļu pārdzīvojumu iekrāsotu.Noderīgi: janisroze.lv


Kārkla, Zita. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā. Rīga: LU Latviešu folkloras un mākslas institūts 2022. 248 lpp. ISBN 9789984893617.


Dārta Andersone ir Liepājas Universitātes Rakstniecības studiju maģistrantūras 1. kursa studente

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page