top of page
  • Ir─ôna Moreino

­čÄž Keniga, Dz╠îoana. Muzika╠älais mazulis­čÄž Klausies apskatu Soundcloud┬ávai Spotify.


Latviski tulkota╠ä ieve╠ärojama╠äs pedagog╠žes, pe╠ätnieces, skolas LÔÇÖEcole Koenig Pari╠äze╠ä dibina╠äta╠äjas Dz╠îoanas Kenigas gra╠ämata ÔÇťMuzika╠älais mazulisÔÇŁ ir neparasts starpdisciplina╠äras tematikas pe╠äti╠äjums ÔÇô savdabi╠äga mu╠äzikas, psiholog╠žijas un pedagog╠žijas sinte╠äze.


Mu╠äzika s╠îaja╠ä trio neaps╠îauba╠ämi prevale╠ä. Autores dzil╠žo mi╠älesti╠äbu pret mu╠äziku un visas gra╠ämatas bu╠äti╠äbu izsaka jau ta╠äs apaks╠îvirsraksts ÔÇťMu╠äzikas nenove╠ärte╠äjama╠ä loma veselu, laimi╠ägu un piepildi╠ätu be╠ärnu audzina╠äs╠îana╠äÔÇŁ.


Tas ir sta╠ästs par mu╠äzikas ietekmi uz be╠ärnu atti╠ästi╠äbu psihologu un pedagogu skati╠äjuma╠ä jeb, formule╠äjot mazliet apgriezta╠ä seci╠äba╠ä, ÔÇô sta╠ästs par to, cik liela╠ä me╠ära╠ä be╠ärnu emociona╠äla╠äs pasaules, kogniti╠ävo un rados╠îo spe╠äju atti╠ästi╠äbu nosaka mu╠äzikas kla╠ätbu╠ätne.

Gra╠ämata bu╠äs ve╠ärti╠ägs ieguvums be╠ärnu audzina╠äta╠äjiem un mu╠äzikas pedagogiem, ka╠ä ari╠ä i╠äpas╠îs atkla╠äjums un pali╠ägli╠ädzeklis pirmskolas be╠ärnu veca╠äkiem. Lai atti╠ästi╠ätu be╠ärna muzika╠äla╠äs prasmes, veca╠äkiem nebu╠ät nav nepiecies╠îama specia╠äla╠ä muzika╠äla╠ä izgli╠äti╠äba. Pietiek ar kopi╠ägu dzieda╠äs╠îanu, dejos╠îanu, ritmikas vingrina╠äjumiem, muzika╠äla╠äm rotal╠ža╠äm. Jo i╠äpas╠îi ta╠äpe╠äc, ka dzieda╠äs╠îana, mu╠äzikas instrumentu spe╠äle╠äs╠îana, dainu skande╠äs╠îana ir iekode╠ätas mu╠äsu latviskaja╠ä dzi╠äveszin╠ža╠ä, kad izsenis jau kops╠î dzims╠îanas mazulim tika dzieda╠ätas s╠îu╠äpul╠ždziesmas.


Gra╠ämata balsta╠äs uz autores vaira╠äk neka╠ä 30 gadu garuma╠ä veiktiem pe╠äti╠äjumiem par muzika╠älo praksi, ka╠ä ari╠ä sadarbi╠äba╠ä ar neirozina╠ätniekiem gu╠ätaja╠äm atzin╠ža╠äm par mu╠äzikas ietekmi uz kogniti╠ävi rados╠îaja╠äm spe╠äja╠äm un lingvistiskaja╠äm doti╠äba╠äm.


Katram mazul╠ža dzi╠äves gadam, sa╠äkot no pirma╠ä li╠ädz sestajam dzi╠äves gadam jeb skolas vecumam, velti╠äta atsevis╠îk╠ža nodal╠ža, kura balsta╠äs uz vita╠äli svari╠ägiem attieci╠äga╠ä dzi╠äves perioda ieman╠žu apgu╠äs╠îanas aspektiem.

Be╠ärna muzika╠älais cel╠žojums sa╠äkas jau pirmaja╠ä dzi╠äves gada╠ä, un iedzimta╠äs muzikalita╠ätes veicina╠äs╠îana ir sa╠äkums veseli╠ägai emociona╠älai, kogniti╠ävai un fiziskai atti╠ästi╠äbai, ka╠ä ari╠ä pa╠ärlieci╠äbas par sevi veidos╠îanai. S╠îaja╠ä posma╠ä ir svari╠ägi dzieda╠ät, ar pirkstiem izsist ritmu, uzruna╠ät be╠ärnu muzika╠äla╠ä intona╠äcija╠ä, atbilde╠ät uz be╠ärna lalina╠äs╠îanu. Otraja╠ä dzi╠äves gada╠ä pastiprina╠äta uzmani╠äba ja╠äpieve╠ärs╠î vestibula╠ära╠äs siste╠ämas atti╠ästi╠äbai. S╠îaja╠ä procesa╠ä liela nozi╠äme ir dejai, ritmiska╠äm kusti╠äba╠äm un dziesmai. Sa╠äkoties tres╠îajam gadam, be╠ärns emociona╠äli mekle╠ä daz╠îa╠ädas rados╠îa╠äs izpausmes, pieme╠äram, sacerot sta╠ästus, dziesmin╠žas, ritmiski atdarinot mu╠äzikas instrumentus. Muzika╠äla╠ä vide veicina be╠ärna pas╠îkontroles un me╠ärk╠žtieci╠äbas spe╠äjas. Ceturtaja╠ä dzi╠äves gada╠ä be╠ärna rados╠îa╠äs spe╠äjas un emocijas caur mu╠äziku ka╠ä izteiksmes li╠ädzekli var izpausties daz╠îa╠ädos prieks╠înesumos, kuros be╠ärns ma╠äca╠äs sinhronize╠ät savas darbi╠äbas ar citiem, ta╠äde╠äja╠ädi veicinot socializa╠äcijas un komunika╠äcijas prasmes. Ta╠äla╠äkajos vecumposmos bu╠ätiska nozi╠äme ir rados╠îuma, izte╠äles, improviza╠äcijas talantu veicina╠äs╠îanai un personi╠äbas pas╠îapzin╠žas atti╠ästi╠äbai. Raksturojot sesto dzi╠äves gadu, uzsve╠ärta muzika╠äla╠äs atmin╠žas un zina╠ätniska╠äs atmin╠žas cies╠îa╠ä saisti╠äba, pieme╠äram, sves╠îvalodu apguve╠ä un matema╠ätikas pamatprincipu izpratne╠ä ÔÇô s╠îeit mu╠äzika darbojas ka╠ä spe╠äci╠ägs katalizators.


Katras nodal╠žas sa╠äkuma╠ä pieejami QR kodi. Noskene╠äjot tos ar ta╠älruni, nona╠äkam gra╠ämatas autores ti╠ämekl╠žvietne╠ä www.joankoenig.com, kura╠ä ievietota orig╠žina╠älmu╠äzika ar noti╠äm un citi ieteicamo aktivita╠äs╠îu pieme╠äri.


Grāmata mudinās vecākus kopā ar bērniem doties neaizmirstamā muzikālā piedzīvojumā, kurā ieguvēji būs gan vecāki, gan bērni. Mūzika veicinās laimes hormona oksitocīna izdalīšanos, kas, savukārt, raisīs apmierinātības sajūtu un savstarpējo sapratni.


Mu╠äzikas valoda ir ari╠ä mi╠älesti╠äbas valoda ÔÇô s╠îo atzin╠žu autore sava╠ä gra╠ämata╠ä piera╠ädi╠äjusi no pirma╠äs li╠ädz pe╠äde╠äjai lappusei.

Noder─źgi: www.janisroze.lvIr─ôna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanita╠äro un socia╠älo zina╠ätn╠žu lasi╠ätavas nozaru informa╠äcijas eksperte.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page