top of page
  • Ginta Zalcmane

­čÄž Struka, Ieva. Par skaisto un aplamo dzi╠ävi


Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Ievas Strukas monogra╠äfijas galvenais varonis Ans╠îlavs Egli╠ätis ir spilgta, vairumam latvies╠îu zina╠äma personi╠äba. Ieguvis ma╠äkslinieka diplomu, pabeidzot Latvijas Ma╠äkslas akade╠ämiju, ilustre╠äjis vaira╠äkas savas gra╠ämatas. Visu savu mu╠äz╠îu Egli╠ätis velti╠äjis rakstnieci╠äbai, sasniegdams izcilas gra╠ämatnieci╠äbas virsotnes, bijis ari╠ä viens no retajiem latvies╠îu rakstniekiem, kuri ÔÇťbri╠ävaja╠ä pasaule╠äÔÇŁ prata izdzi╠ävot no rakstnieci╠äbas.


Egli╠äs╠îa rakstnieka prasmi gra╠ämata╠ä ÔÇťRi╠ägas sva╠ärki mugura╠äÔÇŁ (Ri╠äga, 2000) labi ilustre╠ä dzejnieks, rakstnieks, esejists, kultu╠ärve╠ästurnieks, rakstnieka tuvs draugs un li╠ädzgaitnieks Andrejs Johansons, sakot, ka Egli╠ätis toreize╠äjai Ri╠ägas jaunajai paaudzei kl╠žuvis par sava veida idolu (dievekli): ÔÇťAtjauti╠äba, zobgali╠äba, griezi╠ägi ass un spilgts dzi╠äves noris╠îu ve╠ärojums kopa╠ä ar smalku smeldzi un bri╠äz╠îiem pat sentimenta╠älu ju╠äsmu ÔÇö ta╠äs visas bija i╠ästena╠äs, ar citiem nesamaina╠äma╠äs Egli╠äs╠îa i╠äpas╠îi╠äbas. Vin╠žs╠î raksti╠äja ar mana╠ämu piepu╠äli, bet ar apbri╠änojamu energ╠žiju, biez╠îi vien nose╠äde╠ädams pie mas╠îi╠änas dienu pe╠äc dienas no ri╠äta li╠ädz vakaram. Darbu pabeidzot, vin╠žam prieks╠îa╠ä gule╠äja daz╠îa╠äda forma╠äta papi╠äru kaudze ÔÇô veselas loksnes, pusloksnes, s╠îauras stre╠ämeles ar pa╠äris teikumiem. Kad visu to sagrieza, sali╠äme╠äja kopa╠ä un ve╠älreiz pa╠ärredig╠že╠äja, manuskripts bija gatavs.ÔÇŁ


Strukas monogra╠äfiju bija l╠žoti gaidi╠äjus╠îi gan Latvijas, gan latvies╠îu mi╠ätnes zemju diasporu Egli╠äs╠îa dail╠žrades cieni╠äta╠äji. Ta╠ä veidota ka╠ä aston╠žu hronolog╠žiski ka╠ärtotu gra╠ämatas nodal╠žu gredzens ÔÇô no rakstnieka piedzims╠îanas li╠ädz aizies╠îanai mu╠äz╠îi╠äba╠ä. Gra╠ämata╠ä ve╠ästi╠äts par Latvijas kultu╠ärve╠ästure╠ä nozi╠ämi╠ägas dzimtas dzi╠ävi. Vin╠ža veca╠äki ir rakstnieks un ma╠äkslas teore╠ätik╠žis Viktors Egli╠ätis un skolota╠äja, tulkota╠äja Marija Egli╠äte. Ans╠îlavam Egli╠ätim li╠ädza╠äs allaz╠î bijusi dzi╠ävesbiedre Veronika Janelsin╠ža ÔÇô ma╠äksliniece un spoz╠îa personi╠äba ar spilgta╠äm un unika╠äla╠äm, tikai vin╠žai tipiska╠äm rakstura iezi╠äme╠äm. Gra╠ämata╠ä iekl╠žauts ne mazums ari╠ä ar vin╠žu un vin╠žas g╠žimeni saisti╠ätu interesantu, savstarpe╠äja╠äs attieci╠äbas raksturojos╠îu epizoz╠îu.


Jau minētie Eglītim tuvie cilvēki, draugi un daudzi citi līdzgaitnieki spilgti atklājas savstarpējā saskarsmē, sarunās, vēstulēs un notikumos.


Gra╠ämatas ve╠ästi╠äjums Strukai izdevies l╠žoti dzi╠ävs. Gluz╠îi ka╠ä piesa╠ätina╠äta╠ä kinofilma╠ä, lasi╠äta╠äjam sniegta iespe╠äja iejusties Egli╠äs╠îu dzimtas piedzi╠ävotaja╠ä.

G╠žimene, veca╠äku attieci╠äbas un slimi╠äba, pa╠ärdzi╠ävojums par ma╠ätes dos╠îanos mu╠äz╠îi╠äba╠ä, pas╠îa divka╠ärs╠îa pietuvos╠îana╠äs na╠ävei un dzi╠ävi╠äbas alkas. Rados╠îuma un ekstravagances piestra╠ävota dzi╠äve ma╠äkslinieku vide╠ä un pirmie spoz╠îie litera╠ärie pana╠äkumi Latvijas pirma╠äs bri╠ävvalsts laika╠ä, Latvijas okupa╠äcija un Baiga╠ä gada s╠îausmas, pas╠îa si╠äkstums be╠ägl╠žu gaita╠äs, dzi╠äves tupina╠äjums ka╠ä ÔÇťdi╠äpi╠ätimÔÇŁ un tad ÔÇô jauns sa╠äkums, izka╠äpjot Amerikas krastos. Pieme╠äros╠îana╠äs apsta╠äkl╠žiem, akti╠ävs litera╠ärais darbs, nedros╠îi╠äba un neuztici╠äba no padomju Latvijas san╠žemtajiem signa╠äliem. Nerimstos╠îas ilgas pe╠äc Latvijas, nekad vairs taja╠ä neatgriez╠îoties.


Gra╠ämata╠ä analize╠äta Egli╠ätim nozi╠ämi╠äga╠ä un l╠žoti sa╠äpi╠äga╠ä, vaira╠äkos vin╠ža litera╠ärajos darbos skarta╠ä Latvijai trag╠žisku ve╠ästures notikumu un varas ideolog╠žijas aspektu tematika. Sava╠ä veida╠ä ta╠ä ir ka╠ä iespe╠äja noraksti╠ät pa╠ärdzi╠ävoto, ka╠ä ari╠ä nodot ve╠ästures lieci╠äbas na╠äkamaja╠äm paaudze╠äm.


Apjomi╠ägais saturs ar preci╠äzu laikmeta kontekstu ir piesa╠ätina╠äts izzin╠žas materia╠äls un saga╠äda╠ä patiesu lasi╠äs╠îanas baudu. Katras nodal╠žas baga╠äti╠ägo faktu materia╠älu papildina apjomi╠ägs atsauc╠îu kla╠ästs ar nora╠äde╠äm uz izmantotajiem resursiem.


Rakstnieka personi╠äba atkla╠äta, ielu╠äkojoties ve╠ästul╠žu sarakste╠ä, saruna╠äjoties ar g╠žimenei piederi╠ägiem cilve╠äkiem, uzklausot Egli╠äs╠îa laikabiedru atmin╠žas, analize╠äjot litera╠äros darbus. Epistula╠ärais mantojums autorei sniedzis vielu ari╠ä inti╠äma╠äka╠äm epizode╠äm. Raksti╠äts l╠žoti ties╠îi, bet vienlaikus dzil╠ži delika╠äti, ar lielu pieta╠äti pret iesaisti╠ätajiem cilve╠äkiem.


Tas, ka Egli╠ätis vielu litera╠äriem darbiem allaz╠î noskati╠äjis pasa╠äkumos, cilve╠äku savstarpe╠äja╠ä saskarsme╠ä un citos notikumos, nav neka╠äds nosle╠äpums. Gra╠ämata╠ä rodams plas╠îs izzin╠žas materia╠äls par sabiedri╠äba╠ä labi zina╠ämiem un ari╠ä maza╠äk pazi╠ästamiem cilve╠äkiem, kuri kl╠žuvus╠îi par roma╠änu varon╠žu prototipiem. Atrodami pieme╠äri, kuros litera╠ärie varon╠ži apvelti╠äti ar Ans╠îlava vai Veronikas rakstura iezi╠äme╠äm. Tiem, kuri lasi╠äjus╠îi roma╠änu ÔÇťCilve╠äks no me╠änessÔÇŁ (Ri╠äga, 1994), visticama╠äk, ir sava versija par to, kurs╠î sle╠äpjas aiz G╠žedimina, kurs╠î ÔÇô aiz Andas te╠äliem.


Uzraksti╠ät labu gra╠ämatu par tik lielu cilve╠äku, ka╠äds bijis Ans╠îlavs Egli╠ätis, vispusi╠ägi aptverot notikumu daudzveidi╠äbu, kas save╠ärpta zina╠ätniska╠ä un vienlaikus tik saistos╠îa╠ä sta╠ästi╠äjuma╠ä, ir pa spe╠äkam vien dzil╠ži intelig╠žentai un spe╠äci╠ägai personi╠äbai.

Autores devums vērtējams kā nozīmīgs monumentālās pētniecības darbs par izcilo latviešu kultūras personību Anšlavu Eglīti, un tāds par šo izcilo rakstnieku tapis pirmoreiz.


Noder─źgi: dgramata.lv / replay.lsm.lv / la.lv


Struka, Ieva. Par skaisto un aplamo dzi╠ävi: monogra╠äfija. Se╠ärija ÔÇťEs esmu...ÔÇŁ Recenzenti: Dr.philol. Eva Egla╠äja-Kristsone, Dr.philol. Ban╠žuta Rubess, Dr.philol. Ka╠ärlis Ve╠ärdin╠žs╠î. Ri╠äga: Dienas Gra╠ämata, 2022. 383 lpp. ISBN 9789934595622.


Ginta Zalcmane ir LNB Pakalpojumu departamenta Uzzin╠žu un informa╠äcijas centra Informa╠äcijas pakalpojumu un starpbibliote╠äku abonementa nodal╠žas vadi╠äta╠äja.

153 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page