top of page
  • Ilze J─ükobsone

­čÄž Levina, Marina. Dizainere


Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


ÔÇťDizainereÔÇŁ ir arhitektes Marinas Levinas debijas roma╠äns. Sa╠äkotne╠äji rotal╠ži╠ägais mu╠äsdienu ve╠ästi╠äjums izve╠ärsts pa╠ärdoma╠äti strukture╠äta╠ä, dzil╠ža╠ä un daudzsla╠än╠žaina╠ä ve╠ästuriska╠ä roma╠äna╠ä, kas aptver plas╠îu laika periodu.


Interjeru ma╠äkslinieces Martas, vin╠žas g╠žimenes un kaimin╠žu atmin╠žsta╠ästi par dzi╠ävi Ri╠äga╠ä un ta╠äs apkaime╠ä (Mez╠îaparka╠ä, Ju╠ärmala╠ä, Veca╠äk╠žos) Latvijas pirma╠äs bri╠ävvalsts laika╠ä, kara gados, padomju un pe╠äcpadomju perioda╠ä ir valdzinos╠îs un nozi╠ämi╠ägs liecina╠äjums par aizga╠äjus╠îo laiku, Mez╠îaparka intelig╠ženci un spilgta╠äm personi╠äba╠äm, kuru dzimtas sta╠ästus mu╠äsdiena╠äs turpina vin╠žu be╠ärni. S╠îajos sta╠ästos ir prieks par ieguvumiem un skaudrs ve╠ästi╠äjums par zaude╠äjumiem paga╠ätne╠ä, ka╠ä ari╠ä atga╠ädina╠äjums par dzi╠äves neprognoze╠äjami╠äbu mu╠äsdienu notikumu konteksta╠ä.

Roma╠äna centra╠älais te╠äls Marta ÔÇô veiksmi╠äga interjeru ma╠äksliniece, kura l╠žauj ielu╠äkoties savu profesiona╠älo gaitu aizkulise╠äs ÔÇô mu╠äslaiku Ri╠ägas turi╠ägo pasu╠äti╠äta╠äju ma╠äjokl╠žu pa╠ärbu╠äves procesa╠ä, prestiz╠îa interjera un i╠äpas╠îa dzi╠äves stila radi╠äs╠îanas pieredze╠ä.


Spilgtie situa╠äciju apraksti vienlaikus atkla╠äj mu╠äsdienu ÔÇťsabiedri╠äbas kre╠äjumaÔÇŁ pas╠îapmierina╠äti╠äbu, aprobez╠îoti╠äbu, ka╠ä ari╠ä ve╠älmi padiz╠îoties ar savu mantisko sta╠ävokli.

Li╠ädztekus profesiona╠äliem ve╠ärojumiem atkla╠äjas Martas personisko attieci╠äbu s╠îk╠žautnes ÔÇô aizraus╠îana╠äs, ve╠äla╠äk vils╠îana╠äs attieci╠äba╠äs ar mu╠äzik╠ži Robertu, kura dzi╠ävi un karjeru nosaka

vin╠ža ma╠äte. Roma╠äna siz╠îetu caurvij be╠ärni╠äbas piedzi╠ävojumi, jauni╠äbas bohe╠äma, ka╠ä ari╠ä profesiona╠äla╠äs gaitas kopa╠ä ar draudzeni Ingeborgu ÔÇô vita╠älu, nedaudz izaicinos╠îu, tac╠îu bri╠ävu un neatkari╠ägu personi╠äbu.


Ar katru na╠äkamo atmin╠žsta╠ästu aizvien pa╠ärliecinos╠îa╠äk atkla╠äjas ve╠ästi╠äjums par divu g╠žimen╠žu draudzi╠äbu mu╠äz╠îa garuma╠ä, par daz╠îa╠ädu paaudz╠îu cilve╠äku likten╠žiem gara╠ä laika nogriezni╠ä un vin╠žu atsta╠äto gari╠ägo ve╠ärti╠äbu mantojumu.


Atmin╠žsta╠ästu ainas gra╠ämata╠ä vizualize╠ä ma╠äkslinieces Ilzes Sausin╠žas lieliska╠äs nodal╠žu ilustra╠äcijas.

Pa╠ärs╠îk╠žirot pe╠äde╠äjo lappusi, pavada saju╠äta, ka ve╠ästi╠äjuma nolu╠äks ir jaunajai paaudzei izsta╠ästi╠ät sta╠ästu par sevis, savas unikalita╠ätes apzina╠äs╠îana╠äs svari╠ägumu, sava dzi╠äves cel╠ža mekle╠äjumiem, studentu dzi╠ävi un ta╠äs bohe╠ämu, draudzi╠äbas un g╠žimenes nozi╠ämi╠äbu, atspogul╠žojot paga╠ätnes notikumus un varas rez╠îi╠äma ietekmi uz katras personi╠äbas atti╠ästi╠äbu un dzimtu likten╠žgaita╠äm.


Autores veikums ir i╠äpas╠îas uzmani╠äbas ve╠ärts, jo savaldzina ne tikai ar atkla╠äto, aizraujos╠îo un ve╠äri╠ägo redze╠äjumu, nozi╠ämi╠ägiem un bri╠äz╠îiem skaudriem atmin╠žsta╠ästu li╠äkloc╠îiem, bet vienlaikus sniedz faktiem baga╠ätu izzin╠žas materia╠älu.

Marinas Levinas profesiona╠äla╠ä pieredze, vin╠žas uzkra╠äta╠äs zina╠äs╠îanas kultu╠äras mantojuma izpe╠äte╠ä prasmi╠ägi ievi╠ätas roma╠äna kope╠äja╠ä struktu╠ära╠ä.


Marina Levina ir arhitekte, kultu╠äras mantojuma pe╠ätniece, vaira╠äku ar kultu╠äras mantojumu saisti╠ätu rakstu autore, ari╠ä izdevuma ÔÇťVecpilse╠ätas sta╠ästi jeb Pavisam patiesa Vecri╠ägas ve╠ästureÔÇŁ (Ri╠äga, 2019) autore.


Noder─źgi: lsm.lv


Levina, Marina. Dizainere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 368 lpp. ISBN 9789934312991.


Ilze J─ükobsone ir komunik─ücijas speci─üliste.91 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page