top of page
  • Ir─ôna Moreino

­čÄž Vidnere, Ma╠ära. Stresa menedz╠îments


Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Aktua╠älo ikdienas para╠ädi╠äbu topa╠ä arvien liela╠äku nozi╠ämi gu╠äst stress, kas gluz╠îi vai g╠žeometriska╠ä progresija╠ä pieaugos╠îiem sol╠žiem iena╠äk mu╠äsu dzi╠äve╠ä. Stresa kla╠ätbu╠ätne ir visuresos╠îa: stress darba vide╠ä un priva╠ätaja╠ä dzi╠äve╠ä, stress par savu un g╠žimenes locekl╠žu veseli╠äbu, stress par labkla╠äji╠äbas li╠ämeni un finansia╠älajiem riskiem.


Li╠ädza╠äs ÔÇťpersonalize╠ätajiemÔÇŁ faktoriem mu╠äs skar l╠žoti bu╠ätiski a╠äre╠äjie objekti╠ävie, biez╠îi vien no mums neatkari╠ägie un nenove╠ärs╠îamie stresu rados╠îie faktori: pande╠ämijas izraisi╠äta╠äs negati╠äva╠äs sekas, Ukrainas nez╠îe╠äli╠ägo kara notikumu radi╠äta╠ä psihoemociona╠äla╠ä spriedze, globa╠äla energ╠že╠ätiska╠ä kri╠äze. Ari╠ä digita╠älo tehnolog╠žiju izmantos╠îana un plas╠îsazin╠žas mediju radi╠äta╠ä milzi╠äga╠ä informa╠äcijas plu╠äsma spe╠äj krasi paaugstina╠ät stresa li╠ämeni. Mine╠ätaja╠ä konteksta╠ä 2022. gada nogale╠ä izdevnieci╠äba╠ä ÔÇťRaKaÔÇŁ klaja╠ä na╠äkusi╠ä profesores Ma╠äras Vidneres gra╠ämata ÔÇťStresa menedz╠îmentsÔÇŁ uzskata╠äma par i╠äpas╠îi nozi╠ämi╠ägu s╠îa╠ä bri╠äz╠îa aktualita╠äs╠îu topa saskarpunktos.


Stresa menedz╠îments ÔÇô skan mazliet neparasti, tac╠îu termins ÔÇťmenedz╠îe╠ätÔÇŁ jeb pa╠ärvaldi╠ät stresu vistra╠äpi╠äga╠äk un preci╠äza╠äk l╠žauj izprast stresa ce╠älon╠žus, regule╠ät stresa izpausmes un maksima╠äli izskaust ta╠äs no mu╠äsu apzin╠žas, ta╠äde╠äja╠ädi pana╠äkot iespe╠äjami liela╠äku dzi╠äves harmoniju. Stresa menedz╠îmenta vienoto siste╠ämu kopa╠ä veido pieci galvenie aspekti: k╠žermenis, pra╠äts, darbs, savstarpe╠äja╠äs attieci╠äbas un dzi╠äves filozofija.

Stresa fenomena raksturojumam gra╠ämatas autore pieiet l╠žoti strukture╠äti, analize╠äjot sabiedri╠äbas psihiska╠äs veseli╠äbas depresoge╠änos ce╠älon╠žus, izskaidrojot stresa bu╠äti╠äbu un postos╠îa╠äs sekas uz personi╠äbu. Neliela╠äs deva╠äs stress var bu╠ät nekaiti╠ägs un reize╠äm pat motive╠äjos╠îs virzi╠äta╠äjspe╠äks, turpreti╠ä ilgstos╠îam vai strauji pieaugos╠îam stresam vienme╠är bu╠äs negati╠äva tendence. Neviens nav pasarga╠äts no stresa, bet to ir iespe╠äjams pa╠ärvaldi╠ät.


Gra╠ämatas saturiskaja╠ä izkla╠ästa╠ä autore galveno lomu atve╠äl efekti╠ävai stresa pa╠ärvare╠äs╠îanai (menedz╠îe╠äs╠îanai) ar daz╠îa╠ädu konkre╠ätu pan╠že╠ämienu pali╠ädzi╠äbu. Var mine╠ät gan psihoterapeita iesaisti, gan daz╠îa╠ädus individua╠älos pan╠že╠ämienus, ka╠ä, pieme╠äram, elpos╠îanas vingrina╠äjumi, dzil╠ža neiromuskula╠ära╠ä atsla╠äbina╠äs╠îana╠äs, medita╠äcija u.c. Nozi╠ämi╠äga vieta tiek atve╠äle╠äta ari╠ä izte╠äles ieman╠žu apgu╠äs╠îanai, domu vadi╠äs╠îanai, veseli╠ägam uzturam, ka╠ä ari╠ä poziti╠ävu individua╠älo un socia╠älo attieci╠äbu veidos╠îanas principiem. Par jebkuru no mine╠ätaja╠äm darbi╠äba╠äm tiek sniegti ve╠ärti╠ägi zina╠ätniskos pe╠äti╠äjumos balsti╠äti ieteikumi un rados╠îi pieme╠äri.


ÔÇťStresa menedz╠îmentsÔÇŁ bu╠äs noderi╠ägs izdevums ne tikai psihologiem, psihoterapeitiem, pedagogiem, socia╠älajiem darbiniekiem, organiza╠äciju menedz╠îeriem u.c. profesiju pa╠ärsta╠ävjiem, kuriem stress ir rea╠äla ikdienas dzi╠äves sasta╠ävdal╠ža. Izdevumu var uzskati╠ät par ve╠ärti╠ägu rokasgra╠ämatu ikvienam, kurs╠î ve╠älas ru╠äpe╠äties par savu un sev tuva╠äko cilve╠äku fizisko un psihoemociona╠älo veseli╠äbu un labbu╠äti╠äbu.


Noder─źgi: janisroze.lv


Vidnere, Ma╠ära. Stresa menedz╠îments: sintoniskais stresa vadi╠äs╠îanas modelis. Prieks╠îva╠ärds: Ausma S╠îpona. Recenzenti: Dr. paed. Sandra Rone, Dr.psych. Ol╠žegs N╠žikiforovs. Ri╠äga: RaKa, 2022. 206 lpp. ISBN 9789984464589.


Ir─ôna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanita╠äro un socia╠älo zina╠ätn╠žu lasi╠ätavas nozaru informa╠äcijas eksperte.

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page