top of page
  • Zane Krūmiņa

Zahars, Vitolds. Kriminālsodi formālā un neformālā skatījumāDaugavpils universitātes akadēmiskais apgāds 2021. gadā laidis klajā Vitolda Zahara monogrāfiju “Kriminālsodi formālā un neformālā skatījumā”. Grāmatas autors ir Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras vadītājs, tiesību doktors, profesors un atvaļināts ģenerālis, kurš savos pētījumos pievērsies modernās kriminālpolitikas veidošanas un funkcionēšanas problemātikai. Valstī realizētā kriminālpolitika ir noziedzības novēršanas un apkarošanas pamats. Jāuzsver, ka noziedzības līmenis ir viens no svarīgākajiem sabiedrības sociālās veselības indikatoriem.


Jaunajā monogrāfijā Zahars analizē nozieguma un soda nesaraujamo saikni un īsi definē soda galveno funkciju – atjaunot ar likumpārkāpumu izjaukto sociālo taisnīgumu.

Autors apskata tikai vienu no soda piemērošanas veidiem – cietumsodu, vienlaikus analizējot penitenciāro jeb ar brīvības atņemšanas sodu saistīto sistēmu.


Grāmata ir strukturēta 12 nodaļās, kurās profersors piedāvā noziedzības cēloņu kriminoloģisko analīzi, iepazīstina ar pazīstamu Latvijas un ārvalstu kriminologu viedokli par noziedzības kontroles, ierobežošanas un novēršanas iespējām.


Viena nodaļa ir veltīta kriminālsodu politikas vēsturiskajām un mūsdienu attīstības tendencēm, autors sniedz retrospektīvu sodu būtības raksturojumu, analizē sodu piespiedu raksturu un apkopo autoritatīvus tiesību zinātnieku un filozofu viedokļus par noziedzīga nodarījuma un soda savstarpējo saikni.


Vairākās nodaļās Zahars aplūko cietumu vietu un lomu brīvības atņemšanas soda izpildē. Profesors raksta par cietumu fizisko, organizatorisko un tehnoloģisko drošību, aplūko dažādus cietumu drošības modeļus un analizē Eiropas Padomes 2016. gada “Vadlīnijas ieslodzījuma vietām un probācijas dienestiem par radikalizāciju un vardarbīgo ekstrēmismu”, kā arī ANO Noziedzības un narkotiku izplatīšanas novēršanas padomes (UNODC) 2015. gadā izdoto “Rokasgrāmatu par dinamiskās drošības un operatīvās informācijas nozīmīgumu penitenciārajās iestādēs”.


Īpašu uzmanību profesors velta cilvēktiesību problemātikai cietumos un notiesāto personu resocializācijas jautājumiem, uzsverot, ka laba cietumu pārvaldība balstās uz aizsardzības, drošības un resocializācijas pasākumu līdzsvaru un cilvēka cieņu neaizskarošu attieksmi pret ieslodzītajām personām.

Zahars atzīst, ka brīvības atņemšanas soda mērķis pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies – no izolācijas uz resocializāciju. Ja sākotnēji cietumos ievietoja ar mērķi izolēt cilvēku no sabiedrības, īsti neaizdomājoties par to, ko sabiedrībai nozīmēs viņa atgriešanās, tad šobrīd var teikt, ka galvenais mērķis ir nodrošināt resocializāciju.


Monogrāfijas nobeiguma nodaļas ir veltītas cietumu sistēmas labas pārvaldības principiem un viedo tehnoloģiju izmantošanai ieslodzījuma vietu apsardzē. Autors atzīst, ka darbam cietumā nepieciešama ne tikai laba profesionālā sagatavotība, bet arī īpašs aicinājums veikt valstij un sabiedrībai nozīmīgo funkciju, psihoemocionālā noturība un pedagoģiskā erudīcija, empātija un cilvēciska attieksme pret īpašo sociālo grupu – ieslodzītajiem (personām ar jebkurā sabiedrībā viszemāko sociālo statusu).


Zahars uzsver notikušās pozitīvās pārmaiņas soda mērķu apzināšanā, sodu spektra izvēlē un piemērošanā, kā arī soda izpildes paradigmu maiņu. Profesors norāda, ka sodu izpilde kļūst aizvien diferencētāka un individualizētāka, tā notiek, balstoties uz iepriekšēju zinātnisku izpēti un rezultātu prognozēšanu, izmantojamo resursu plānošanu, līdz ar to pieaug sasniedzamo rezultātu ticamība.


Grāmatas pēdējā nodaļā “Ieslodzīto personu skaits Latvijā un citviet pasaulē” autors sniedz statistikas datu analīzi par laika periodu no 1991. līdz 2021. gadam par apcietināto un notiesāto personu skaitu Latvijas, atsevišķu Eiropas un Āzijas valstu cietumos.


Monogrāfiskais pētījums būs noderīgs ne vien tiesību zinātņu studentiem, bet arī plašākai Latvijas sabiedrībai, kura varēs iepazīties ar penitenciāro zinātni (penoloģiju), izprast nozieguma un soda savstarpējo mijiedarbību un ieslodzījuma vietu darbības specifiku.Noderīgi: bsa.edu.lv


Zahars, Vitolds. Kriminālsodi formālā un neformālā skatījumā. Recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Alvydas Šakočius; Daugavpils Universitāte. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2021. 153 lpp. ISBN 9789984149455.


Zane Krūmiņa 2022. gada jūlija/augusta/septembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page