top of page
  • Irēna Moreino

Attīstības psiholoģija: cilvēka attīstība visas dzīves garumā


Apgādā “Zvaigzne ABC” 2022. gada nogalē klajā laistais izdevums “Attīstības psiholoģija” traktējams kā izcils notikums Latvijas psiholoģijas zinātnes teorijā.


Monogrāfija, ko veidojušas divas Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores Sandra Sebre un Anika Miltuze, ir fundamentāls pētījums, kuram starp latviešu valodā līdz šim izdotajām grāmatām par attīstības psiholoģiju nedz saturiskā dziļuma, nedz fiziskā aptvēruma ziņā nav analoga.

Grāmatas lielākā pamatvērtība ir pašu autoru veikto pētījumu un mūsdienu zinātnieku empīrisko pētījumu, kā arī psiholoģijas klasiķu atziņu meistarīgs un organisks savijums. Attīstības psiholoģija kā psiholoģijas zinātnes nozare pievēršas cilvēka attīstības posmiem jeb vecumposmiem mūža garumā, ņemot par pamatu izmaiņas fiziskās, kognitīvās un sociāli emocionālās jomās.


Monogrāfija sastāv no 15 savstarpēji saistītām nodaļām, no kurām pirmās trīs veltītas attīstības psiholoģijas vispārējam apskatam, tās pamatstruktūras un pamatprincipu analīzei un indivīda vecumposmu raksturojumam, aplūkojot arī bioloģisko, sociālo un psiholoģisko faktoru ietekmi un mijiedarbību. Lai parādītu zinātnes dinamiskumu, autores veikušas padziļinātu klasisko psihodinamisko teoriju analīzi, izvērtējot Zigmunda Freida un Ērika Ēriksona psihoseksuālās attīstības teorijas, Žana Piažē un Ļeva Vigotska bērnu kognitīvās attīstības teorijas, kurās pirmais klasiķis uzsver fiziskās, turpretī otrais – sociālās vides ietekmi. Nozīmīga loma veltīta arī attīstības psiholoģijas pētniecības metodēm un stratēģijām.


Turpmākajās nodaļās autores secīgi pievēršas visiem cilvēka dzīves attīstības posmiem – sākot no prenatālās stadijas līdz pat mūža noslēgumam. Katram vecumposmam tiek uzsvērts tam raksturīgo tēmu un problēmu spektrs. Daudziem interesentiem attīstības psiholoģija pirmām kārtām asociējas ar bērnu un pusaudžu attīstību, arī šajā monogrāfijā attiecīgajiem dzīves posmiem atvēlēta būtiska loma. Autoru pētījumu fokusā: grūtniecības un dzemdību norišu īpatnības, zīdaiņu un mazbērnu fiziskā un kognitīvā attīstība, valodas un komunikācijas dinamika, emociju rašanās un temperamenta izpausmes, bērna fiziskās un radošās spējas skolā, vecāku–bērnu un bērnu–vienaudžu savstarpējās attiecības; pusaudžu agresivitāti un bulingu ietekmējošie faktori; jauniešu identitātes problēmas – tie ir tikai daži plaši izvērstā tēmu spektra piemēri.


Analizējot pieaugušo vecumposmu, galvenie aspekti ir: reproduktīvā veselība, intelekts, partnerattiecību un ģimenes veidošana, emocijas un pašvērtējums, pusmūža krīze.


Autores sagatavojušas plašu izvērtējumu senioru fiziskās un kognitīvās attīstības iezīmēm, emociju regulēšanai un veselības faktoru veicināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, garīgo spēju saglabāšanai un harmoniskai novecošanai. Kā nozīmīgs vēstījums skan grāmatā citētie Imanta Ziedoņa vārdi: “Mēs neejam uz novecošanos. Mēs ejam satikt sevi. Dzīve ir it kā divu cilvēku pretgājiens. Mans vecums iet satikt manu jaunību.” Izsekojot visu vecumposmu raksturīgajām krāsainajām un daudzveidīgajām īpatnībām, autores vienlaikus uzsver, ka jebkurš indivīds ir unikāls un neatkārtojams.


Katras nodaļas zinātniski teorētiskās atziņas bagātina plašs aktuālu piemēru, ieteikumu un vingrinājumu klāsts, kā arī rosinātie jautājumi pārdomām vai diskusijai.


Grāmata nenoliedzami būs vērtīgs ieguvums praktizējošiem psihologiem, pētniekiem, studentiem, pedagogiem un arī plašam lasītāju lokam, kurus interesē padziļināta bērnu attīstības un visu cilvēka dzīves ciklu kopuma izpēte.

No bibliogrāfiskā viedokļa uzteicams detalizētais izmantoto resursu saraksts, glosārijs un personu alfabētiskais rādītājs.


Noderīgi: eglobuss.lv


Attīstības psiholoģija: cilvēka attīstība visas dzīves garumā. Sandra Sebre, Anika Miltuze; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas un vāka dizains. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 639 lpp. ISBN 9789934311048.


Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page