top of page
  • Zane Krūmiņa

Priekulis, Jānis. Senāts lasa Satversmi


Atzīmējot un godinot Latvijas valsts pamatlikuma – Satversmes – pirmo simtgadi, Latvijas Republikas Augstākā tiesa laidusi klajā grāmatu “Senāts lasa Satversmi: Satversme Senāta atziņās”.


Viens no grāmatas izdošanas galvenajiem mērķiem, Augstākās tiesas ieskatā, ir iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu mūsu valsts pamatos likto principu un mērķu apzināšanā.

Latvija pieder Rietumu kultūrtelpai, kuru raksturo tādi principi kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana. Latvijas Republikas Satversme balstās šajā trīsvienībā – demokrātijā, tiesiskumā un cilvēktiesībās. Tiesiskums un tiesības uz taisnīgu tiesu, ko nosaka Satversme, ir viens no demokrātisku sabiedrību raksturojošiem sabiedrības kultūras elementiem. Izdevuma priekšvārdā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsver, ka “tiesai ir pienākums rīkoties tiesiski, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā tieši piemērot Satversmi. Kasācijas instance ne vien veido vienveidīgu tiesas praksi, bet arī uzrauga tiesām noteikto varas robežu (kompetences) ievērošanu, ārkārtas gadījumos iejaucoties ex officio, ja to acīmredzami prasa Latvijas valsts un sabiedrības augstākās intereses”.


Grāmata piedāvā tiesu prakses apkopojumu, kas balstās Latvijas Senāta atziņās, kuras saistītas ar noteiktu Satversmes normu iztulkošanu, interpretāciju un piemērošanu konstitucionālo tiesību jomā.

Izdevuma ievadā atrodams īss ieskats Latvijas Senāta izveidošanas vēsturē un darbības jomās. Izdevums sastāv no diviem pētījumiem, kuros atrodami apjomīgi Senāta atziņu apkopojumi.


Starpkaru perioda Latvijas Senāta praksi (1918–1940) Satversmes normu piemērošanā un interpretācijā apkopojuši tiesību zinātņu doktori Jānis Pleps un Jānis Priekulis. Aplūkotā tematika – vispārējie jautājumi, Saeima un likumdošana, valsts prezidents, ministru kabinets, tiesa un cilvēka pamattiesības. Autori katrai atziņai pievienojuši nelielus lakoniskus skaidrojumus par konkrētās lietas būtību, attiecīgās atziņas kontekstu un pielietojamību mūsdienu apstākļos. Pētījumam pievienots izmantoto Latvijas Senāta spriedumu saraksts.


Otru pētījumu, kurā apkopotas mūsdienu Senāta atziņas tiesu nolēmumos (1995–2022), sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa Anitas Zikmanes vadībā. Judikatūras nolēmumi sakārtoti trīs tematiskās daļās: Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas, Senāta Civillietu departamenta atziņas un Krimināllietu departamenta atziņas. Pētījumam pievienots izmantoto nolēmumu saraksts, kas palīdzēs labāk orientēties saturā. Grāmatas nobeigumā atrodams pārskats par Senāta pieteikumiem Satversmes tiesai, kur atrodama īsa informācija par 42 lietām.


Izdevums būs noderīgs juridisko zinātņu speciālistiem – tiesnešiem un citiem nozares profesionāļiem, pasniedzējiem un studentiem, kā arī ikvienam interesentam.


Noderīgi: www.at.gov.lv


Priekulis, Jānis. Senāts lasa Satversmi: Satversme Senāta atziņās. Apkopojumu autori: Dr.iur. Jānis Priekulis, Dr.iur. Jānis Pleps, Anita Zikmane. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2022. 288 lpp. ISBN 9789934910203.


Zane Krūmiņa 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.


Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page